۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۸ شهريور
سرفصل دروس

سرفصل دروس در نیمسال مهر سال تحصیلی 1392

 

 

جدول دروس عمومی دوره کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی

 

                        الف ـ

شماره درس

ردیف

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیشنیاز

نظری

عملی

جمع

 

1

فارسی

3

48

-

48

-

 

2

زبان خارجی

3

48

-

48

-

 

3

 یک درس از گروه درس 
« مبانی نظری اسلام»1

2

32

-

32

-

 

4

یک درس از گروه درس 
« اخلاق اسلامی»2

2

32

-

32

-

 

5

تربیت بدنی 1

1

-

32

32

-

جمع

11

160

32

192

-

 

 

 

 

1. گروه درس « مبانی نظری اسلام» شامل 4 درس ( 1ـ اندیشه اسلامی (1) 2ـ اندیشه اسلامی (2) 3ـ انسان در اسلام 4ـ حقوق اجتماعی ـ سیاسی در اسلام) مطابق مصوبه جلسه 542 شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

 

 

2. گروه درس « اخلاق اسلامی» شامل 4 درس ( 1ـ فلسفه اخلاق ـ 2ـ اخلاق اسلامی 3ـ آئین زندگی 4ـ عرفان عملی اسلام 5- آشنايي با دفاع مقدس) مطابق مصوبه جلسه 542 شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

 

 

* دانشجویان اقلیت های دینی می توانند دروس مورد نظر خود را بدون هیچ محدودیتی از بین کلیه دروس معارف اسلامی انتخاب کرده و بگذرانند. (مطابق مصوبه جلسه 542 شورای عالی انقلاب فرهنگی است.)

 

 

** دروس ردیفهای 1 و2 باید در دو جلسه 5/1 ساعته در 16 هفته تدریس شود.

 

 

 

                                 ب ـ

شماره درس

ردیف

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیشنیاز

نظری

عملی

جمع

 

1


جمعیت و تنظیم خانواده3

2

32

-

32

-

جمع

4

48

32

80

-

 

 

3. مصوبه مجلس شورای اسلامی است.

 

4. درس "دانش خانواده و جمعیت" به ارزش 2 واحد نظری جایگزین درس "جمعیت و تنظیم خانواده" از مهرماه  1392 می­گردد.

 

شماره درس

ردیف

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیشنیاز

نظری

عملی

جمع

 

1

دانش خانواده و جمعیت

2

32

-

32

-

 

 

جدول «گروه درس»

 

گروه درسی

عنوان درس

واحد

ساعت

مبانی نظری اسلام

اندیشه اسلامی1 (مبدأ و معاد)

2

32

اندیشه اسلامی2 (نبوت و امامت)

2

32

انسان در اسلام

2

32

حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام

2

32

 اخلاق اسلامی

فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)

2

32

اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)

2

32

آیین زندگی (اخلاق کاربردی)

2

32

عرفان عملی اسلام

2

32

آشنايی با دفاع مقدس

2

32

 

 
 

جدول دروس مشترک رشته كاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی - شوینده‌ها ، آرایشی و بهداشتی

 

  

نام رشته

نوع درس

نام درس

تعداد واحد

كاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی- شوینده‌ها ، آرایشی و بهداشتی

مهارت مشترک

کارآفرینی

2

مهارت مشترک

اصول سرپرستی

2

مهارت مشترک

مهارت ها و قوانین کسب و کار

2

مهارت مشترک

گزارش نویسی

2

 
 
 
 جدول دروس رشته کاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی – شوینده‌ها ، آرایشی و بهداشتی ترمی
 

نام درس

نوع درس

تعداد واحد

شیوه اجرای درس

ریاضی عمومی

پایه

2

نظری

فیزیک عمومی

پایه

2

نظری

آزمایشگاه فیزیک عمومی

پایه

1

آزمایشگاهی

شیمی عمومی

پایه

2

نظری

آزمایشگاه شیمی عمومی

پایه

1

آزمایشگاهی

بیولوژی سلولی و ملکولی

پایه

1

نظری

آزمایشگاه بیولوژی سلولی و ملکولی

پایه

1

آزمایشگاهی

شیمی آلی 1

اصلی

2

نظری

آزمایشگاه شیمی آلی 1

اصلی

1

آزمایشگاهی

شیمی آلی 2

اصلی

2

نظری

آزمایشگاه شیمی آلی 2

اصلی

1

آزمایشگاهی

شیمی معدنی

اصلی

2

نظری

آزمایشگاه شیمی معدنی

اصلی

1

آزمایشگاهی

شیمی تجزیه

اصلی

2

نظری

آزمایشگاه شیمی تجزیه

اصلی

1

آزمایشگاهی

میکروبیولوژی عمومی

اصلی

2

نظری

آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی

اصلی

1

آزمایشگاهی

فیزیولوژی

اصلی

1

نظری

آزمایشگاه فیزیولوژی

اصلی

1

آزمایشگاهی

شیمی مواد بهداشتی (شوینده و صابون)

تخصصی

2

نظری

آزمایشگاه شیمی مواد بهداشتی (شوینده و صابون)

تخصصی

1

آزمایشگاهی

شیمی مواد آرایشی

تخصصی

2

نظری

آزمایشگاه شیمی مواد آرایشی

تخصصی

1

آزمایشگاهی

صنایع شوینده و بهداشتی

تخصصی

2

نظری

کارگاه صنایع شوینده و بهداشتی

تخصصی

1

کارگاهی

صنایع آرایشی

تخصصی

2

نظری

کارگاه صنایع آرایشی

تخصصی

1

کارگاهی

ایمنی کار در آزمایشگاه های آرایشی بهداشتی

تخصصی

1

نظری

اصول کنترل کیفیت در صنایع آرایشی بهداشتی

تخصصی

1

نظری

آزمایشگاه اصول کنترل کیفیت در صنایع آرایشی بهداشتی

تخصصی

2

آزمایشگاهی

اصول استاندارد محصولات آرایشی بهداشتی

تخصصی

1

نظری

زبان تخصصی

تخصصی

2

نظری

روش استفاده از متون و سایتهای تخصصی

تخصصی

1

نظری

 
 
 
 جدول دروس رشته کاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی – شوینده‌ها ، آرایشی و بهداشتی پودمانی
 

نام پودمان

نام درس

نوع درس

تعداد واحد

شیوه اجرای درس

پودمان پايه

ریاضی عمومی

اجباری

2

نظری

پودمان پايه

فیزیک عمومی

اجباری

2

نظری

پودمان پايه

آزمایشگاه فیزیک عمومی

اجباری

1

کارگاهی

پودمان پايه

شیمی عمومی

اجباری

2

نظری

پودمان پايه

آزمایشگاه شیمی عمومی

اجباری

1

کارگاهی

پودمان پايه

بیولوژی سلولی و ملکولی

اجباری

1

نظری

پودمان پايه

آزمایشگاه بیولوژی سلولی و ملکولی

اجباری

1

آزمایشگاهی

شیمی پایه

شیمی آلی 1

اجباری

2

نظری

شیمی پایه

آزمایشگاه شیمی آلی 1

اجباری

1

آزمایشگاهی

شیمی پایه

شیمی معدنی

اجباری

2

نظری

شیمی پایه

آزمایشگاه شیمی معدنی

اجباری

1

آزمایشگاهی

شیمی پایه

شیمی تجزیه

اجباری

2

نظری

شیمی پایه

آزمایشگاه شیمی تجزیه

اجباری

1

آزمایشگاهی

میکروبیولوژی و فیزیولوژی

شیمی آلی 2

اجباری

2

نظری

میکروبیولوژی و فیزیولوژی

آزمایشگاه شیمی آلی 2

اجباری

1

آزمایشگاهی

میکروبیولوژی و فیزیولوژی

میکروبیولوژی عمومی

اجباری

2

نظری

میکروبیولوژی و فیزیولوژی

آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی

اجباری

1

آزمایشگاهی

میکروبیولوژی و فیزیولوژی

فیزیولوژی

اجباری

1

نظری

میکروبیولوژی و فیزیولوژی

آزمایشگاه فیزیولوژی

اجباری

1

آزمایشگاهی

میکروبیولوژی و فیزیولوژی

روش استفاده از متون و سایتهای تخصصی

اجباری

1

نظری

میکروبیولوژی و فیزیولوژی

ایمنی کار در آزمایشگاه های آرایشی بهداشتی

اجباری

1

نظری

شیمی و فرآیند تخصصی

شیمی مواد بهداشتی (شوینده و صابون)

اجباری

2

نظری

شیمی و فرآیند تخصصی

آزمایشگاه شیمی مواد بهداشتی(شوینده و صابون)

اجباری

1

آزمایشگاهی

شیمی و فرآیند تخصصی

شیمی مواد آرایشی

اجباری

2

نظری

شیمی و فرآیند تخصصی

آزمایشگاه شیمی مواد آرایشی

اجباری

1

آزمایشگاهی

شیمی و فرآیند تخصصی

صنایع شوینده و بهداشتی

اجباری

2

نظری

شیمی و فرآیند تخصصی

کارگاه صنایع شوینده و بهداشتی

اجباری

1

کارگاهی

شیمی و فرآیند تخصصی

صنایع آرایشی

اجباری

2

نظری

شیمی و فرآیند تخصصی

کارگاه صنایع آرایشی

اجباری

1

کارگاهی

کنترل کیفیت

اصول کنترل کیفیت در صنایع آرایشی بهداشتی

اجباری

1

نظری

کنترل کیفیت

آزمایشگاه اصول کنترل کیفیت در صنایع آرایشی بهداشتی

اجباری

2

آزمایشگاهی

کنترل کیفیت

زبان تخصصی

اجباری

2

نظری

کنترل کیفیت

اصول استاندارد محصولات آرایشی بهداشتی

اجباری

1

نظری

 
 
 
 
 
 
 
 
1392/07/10 تاریخ:
6433 تعداد بازدید:
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات ( 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس ایمیل شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیتی  
 
تهران – خیابان ولیعصر – پایینتر از زرتشت – کوچه امینی – پلاک ۱۸نقشه سایت|پیوندهای مرتبط|پرسش های متداول|پیشنهادات|ارتباط با ما|صفحه اصلی
 
 
کد پستی : 1415863539
تلفن : 1~88918350 - 88913209 - 88912208 - 88807200
فکس :  88910822

تعداد بازدیدکنندگان امروز 19
تعداد بازدیدکنندگان دیروز 265
تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 919719
تعداد کاربران حاضر 4
تعداد اعضای حاضر 0
    کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی گلرنگ می باشد

دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز گروه صنعتی گلرنگ،علمی کاربردی،دانشگاه گلرنگ،دانشگاه علمی کاربردی،مرکز علمی کاربردی،گلرنگ،پذیرش دانشجو،بدون کنکور،شهریه،تابستان،ترم،پودمان،کارشناسی،کاردانی،آموزش،آزمایشگاه،دعوت به همکاری،استخدام،دانش آموختگان،فارغ التحصیلان

Powered by DorsaPortal