• ماموریت[1] وحوزه ی کاری دانشگاه

مرکز آموزش علمی کاربردی گروه صنعتی گلرنگ ماموریت دارد به عنوان یک دانشگاه یک کارآفرین با حضور قوی درعرصه های کارآفرینی وکسب وکار و با استفاده از مدل های کسب وکار نوین وکاربردی کارآفرینی  از طریق جذب حداکثری دانشجویان و فارغ التحصیلان در کسب وکارهای متعلق به  خود ، کارآفرینی واشتغال را به بخش لاینفک کارراهه دانشجویان و تمایز امور آموزشی وپژوهشی خود تبدیل نماید .

ماموریت ما ، پیشرو بودن درحوزه ی کارآفرینی و توسعه کسب وکار و تربیت کارآفرینان واجد صلاحیت است .

ما درتلاشیم از طریق ایجاد و شبکه سازی بین کسب وکارهای ملی و بین المللی ،  استعدادهای جوان کشور را جهت حضور در عرصه های ملی و بین المللی کارآفرینی و کسب وکار پرورش داده و به عنوان یک دانشگاه کارآفرین ، در ایجاد، مدیریت و راهبری کسب وکارهای پیشرو و موفق استارت آپی و دانش بنیان شاخص و متمایز باشیم . دراین زمینه ما استارت آپ های مبتنی بر فن آوری اطلاعات ( در فضای واقعی ومجازی) را که کسب وکاری مقیاس پذیر و دارای مدل تجاری[2] پایدار  ، با اکوسیستم بزرگ برپایه فن آوری وعلوم دانش بنیان بوده و در پی تامین نیازهای تکراری تعداد بسیاری زیادی از اعضای جامعه با روشی موثر وآسان  و با قابلیت درآمد زایی چندین برابری می باشند را مد نظر داریم .

[1] – mission

[2] – business model