• تقدیر از اساتید

طبق دستور مدیر عامل محترم گروه صنعتی گلرنگ جناب آقای دکتر فضلی و رئیس محترم هیئت مدیره دانشگاه گلرنگ سرکار خانم دکتر فضلی  در پایان هر نیمسال اساتید محترم بر اساس سه شاخص ( ارزیابی دانشجویان -ارزیابی مدیر آموزش – ارزیابی مدیران گروه های آموزشی) مورد ارزیابی قرار میگیرند و  اساتید برتر شناسایی و مورد تقدیر مادی و معنوی قرار میگیرند.و همچنین جهت جذب به شرکتهای زیر مجموعه گروه صنعتی گلرنگ معرفی میشوند.