• تقدیر از دانشجویان ممتاز  :

طبق آیین نامه دانشجویان ممتاز مرکز علمی کاربردی گروه صنعتی گلرنگ دانشجویان ممتاز در پایان هر نیمسال شناسایی و مورد تقدیر مادی و معنوی قرار میگیرند و جهت جذب به شرکتهای تابعه گروه صنعتی گلرنگ معرفی می شوند.

 • دانشجویان ممتاز ترم962

ممتاز962

 • دانشجویان ممتاز ترم 971

ممتاز971

 • دانشجویان ممتاز ترم 972

ممتاز972

 • دانشجویان ممتاز ترم 981

ممتاز981

 • دانشجویان ممتاز ترم982

ممتاز982

 • آیین نامه دانشجویان ممتاز:
 • به منظور تشویق دانشجویان با استعداد و افزایش روحیه رقابت در دانشجویان تخفیف شهریه به دانشجویان ممتاز تعلق می گیرد.
 • تخفیف دانشجویان ممتاز، مشمول دانشجویان ترم اول نمی شود و از ترم دوم به دانشجویان ممتاز تعلق می گیرد.
 • دانشجوی ممتاز دانشجویی است که یکی از رتبه های اول تا سوم را در بین دانشجویان رشته/ورودی خود به شرط کسب معدل های مندرج در بند ۳ احراز نماید.
 • تخفیف دانشجویان ممتاز به شرح زیر است:
  1. رتبه اول هر رشته/ورودی به شرط کسب معدل ترم بالای ۱۹ و معدل کل بالای ۱۸ تخفیف به میزان  ۲۰% شهریه سهم مرکز (همان ترم)
  2. رتبه دوم و سوم هر رشته به شرط کسب معدل ترم بالای ۱۸ و معدل کل بالای ۱۷ تخفیف به میزان ۱۰% شهریه سهم مرکز (همان ترم)

تبصره۱: اگر دانشجویان رتبه اول هر رشته/ ورودی معدل ترم بالای ۱۸ و معدل کل بالای ۱۷  کسب نمایند، مشمول ۱۵% تخفیف شهریه سهم مرکز می شود.

تبصره۲: اگر دانشجویان رتبه دوم و سوم هر رشته/ورودی معدل ترم بالای ۱۹ و معدل کل بالای ۱۸ کسب نماید مشمول ۱۵% تخفیف شهریه سهم مرکز می شود.

 • تخفیف شهریه به دانشجویانی تعلق می گیرد که هر دو شرط معدل را احراز نمایند و جزو رتبه های اول تا سوم باشند. درصورت عدم احراز یکی از شرایط معدل در مورد درصد تخفیف حداقل با یک مرتبه کاهش و طبق نظر مدیریت اقدام می شود.
 • دانشجویانی که معدل کل آنها کمتر ۱۷ باشد ممتاز به حساب نمی آیند و مشمول هیچ نوع تخفیف شهریه ممتاز نمی شوند.
 • اسامی دانشجویان ممتاز و درصد تخفیف دانشجویان ممتاز هر ترم، بایستی جهت بررسی به مدیریت ارسال و تاییدیه دریافت نماید. (اعمال تخفیف بدون اخذ تاییدیه مجاز نمی باشد مسوولیت اعمال تخفیف با واحد مالی- حسابداری است)
 • تخفیف شهریه به تمامی ترمی هایی که دانشجو توسط آموزش ممتاز اعلام شده اند (غیر از ترم تابستان و ترم اول) تعلق می گیرد و هیچ محدودیتی در تعداد دفعات استفاده وجود ندارد.
 • مبنای محاسبه رتبه دانشجو معدل ترم است نه معدل کل و مبنای تعیین دانشجوی ممتاز معدل ترم و معدل کل است (مسوولیت تایید معدل و اعلام ممتازی بعهده واحد آموزش است)
 • تخفیف شهریه فقط به سهم مرکز (۸۵% شهریه کل) تعلق می گیرد.