• * برنامه امتحانات نیمسال اول تحصیلی:

جهت اطلاع از تاریخ دقیق امتحانات به سامانه آموزشی هم آوا مراجعه نمایید.

امتحان 991

 • تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399
  08/05/99 لغایت 24/05/99 درخواست تغییر رشته و انتقال توام با تغییر رشته
  01/06/99 لغایت 11/06/99 انتخاب واحد توسط دانشجویان
  13/06/99لغایت 20/06/99 درخواست میهمان
  15/06/99 شروع کلاس ها
  29/06/99لغایت03/07/99 حذف و اضافه
  05/07/99 لغایت 10/07/99 تمدید درخواست میهمان
  05/07/99لغایت16/07/99 بررسی و ویرایش انتخاب واحد توسط مرکز آموزش

   

   

   

  حذف و اضافه تاریخ انتخاب واحد نیمسال ورود مقطع
  29/06/99 01/06/99 اول98-97 و ماقبل کاردانی
  30/06/99 02/06/99 اول98-97 و ماقبل کارشناسی
  31/06/99 03و04/06/99 دوم 97-98 کاردانی و کارشناسی