*سرفصل

کاردانی حسابداری مالی

  • هدف:

تربیت افرادی است که ضمن آشنایی با دروس نظری با سیستم های مالی و حسابداری بنگاه های اقتصادی و موسسات دولتی و غیر انتفاعی آشنا شوند.همچنین توانایی لازم در تصمیم گیریهای صحیح و دقیق بر مبنای اطلاعات علمی و قابل اعتماد در بهینه سازی سیستم های گردش کار دستگاه مربوط را داشته و در انجام وظایف تعریف شده و همکاری موثر با کارشناسان مرتبط با این فن در مسائل برنامه ریزی و بازرگانی و پیش بینی های مالی و اقتصادی شرکتها و موسسات دولتی ایفای نقش نمایند.

 

  • ضرورت و اهمیت :در یک بررسی کلی کمبود نیروی انسانی متخصص در این بخش کاملا مشهود می باشد و عدم اطلاعات لازم و کافی کارکنان مالی و حسابداری و از طرفی تغییرات سریع در جوامع امروزی و نگرشهای جدید به اقتصاد و تجاری حسابداری و علوم مالی را که زبان گویای امور تجاری می باشد بسیار پیچیده کرده است لذا تدوین این برنامه برای رفع این مشکل یک ضرورت انکار ناپذیر می باشد.

 

  • قابلیتها و توانمندی های حرفه ا ی فارغ التحصیلان:بکارگیری اصول حسابداری و توانایی انجام عملیات اولیه حسابداری و اصول علم اقتصاد-شناخت با حسابداری مالی شمال حسابداری شرکتها و خدمات عمومی-شناخت کدهای اصلی و فرعی سیستم حسابداری صنعتی-آشنایی با حسابداری موسسات بازرگانی و خدماتی در تهیه صورتهای مالی اساسی-انجام امور مالی حسابداری شرکت ها و مشارکت در تهیه صورتهای مالی اساسی
  • مشاغل قابل احراز:

کمک کارشناس حسابداری

کاردان مسئول دایره حسابداری

کاردان مسئول هزینه ها و وصول درآمد ها

کمک حسسابداری مالی

کاردان مسئول حقوق و دستمزد

کاردان مسئول تنخواه