سرفصل ایمنی کار و حفاظت فنی

  • قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان:

1-شناسایی کانون های خطر در کارگاه ها

2-همکاری با کارفرما در تهیه دستورالعمل های ایمنی

3-همکاری در تهیه و اجرای برنامه های آموزشی در زمینه ایمنی

4-نظارت بررعایت استانداردها و دستورالعمل های ایمنی

5-جمع آوری و ثبت آمار حوادث و بیماری های ناشی از کار

6-توجیه و آشناسازی کارگران نسبت به رعایت مقررات و موازین حفاظتی و بهداشتی در محیط کار

7-همکاری در اجرای بازرسی های منظم دوره ای از کارگاه

 

  • مشاغل قابل احراز:

1-مسول ایمنی در کلیه کارگاه های مشمول قانون کار و آئین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار