• هدف:از دوره کارشناسی حرفه ای ایمنی ،سلامت در صنایع تربیت افرادی است که بتوانند در کارخانه ها و مراکز صنعتی متقر شده و پس از مطالعه و بررسی مشکلات نسبت به رفع این مشکلات اقدام نماید.

 

  • ضرورت و اهمیت :با توجه به اینکه جمعیت زیادی از کشور ما را کارگران تشکیل می دهند و سلامتی جسمی و روانی این قشر عظیم وظیفه ای شرعی است .لذا تربیت نیرو هایی که بتوانند در جهت بالا بردن سطح سلامت کارگزان کارخانه ها و کارگاهها و صنایع و معادن فعالیت نماید امری ضروری و غیر قابل انکار است.

دلایل عمده ی ضرورت رشته فوق و تربیت کارشناس ایمنی و سلامت:

کاهش حوادث و بیماریها و بالطبع آن کاهش هزینه

محیط مناسب برای کار و کارگر

سلامت نیروی کار

کاهش آلودگی زیست محیطی

مدیریت منابع و مدیریت پسماند

 

  • قابلیت ها و توانمندی های حرفه ای فارغ التحصیلان

 

شناسایی و اندازه گیری عوامل فیزیکی و شیمایی زیان آور محیط کار و ارزشیابی نتایج حاصله و رفع اشکالات اساسی در صنایع مختلف

-تشخیص عوامل مهم بیولوژیکی محیط کار

-تشخیص و بررسی عدم انطباق شرایط کار با قابلیت های جسمی و روانی افراد شاغل در صنایع

-توانایی شناخت مسایل ایمنی محیط کار و علل بروز حوادث ناشی از کار و مدیریت حوادث

-شناخت آثار و علایم مسمویتهای عمده شغلی و یا بیماری های مهم حرفه ای

-بهداشتی نمودن محیط  در صنایع،تأمین آب مشروب بهداشتی،مدیریت پسماند و فاضلاب های صنعتی

 

  • مشاغل قابل احراز:

 

(کارشناس ایمنی،سلامت و محیط زیست)HSE کارشناس

کارشناس ایمنی صنعتی

کارشناس ایمنی و بهداشت صنعتی

کارشناس بهداشت محیط