سرفصل:

کارشناسی حرفه ای حسابداری مالی

 

  • تعریف و هدف:

حسابداری یک سیستم است که در آن فرایند جمع آوری،طبقه بندی ،ثبت ،خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارش های مالی و صورتهای حسابداری در شکل و مدل های خاص انجام میگیرد تا فراد ذینفع درون سازمانی مثل مدیران سازمان و یابرون سازمانی مثل بانک ها مجمع عمومی سازمان مورد نظر و یا مقامات مالیاتی بتوانند از این اطلاعات استفاده ککند حسابداری به عنوان یک نظام پردازش اطلاعات داده های خام مالی را دریافت نموده آنها را به نظم در می آورد که هدف از تدوین این رشته و گرایشها آموزش و پرورش افرادی است که بتوانند در موسسات خدماتی ،تولیدی و غیر انتفاعی این مهم را به سرانجام برسانند.

 

  • ضرورت و اهمیت:حسابداری به منظور جوابگویی به نیازهای انسان به وجود آمده است به همین دلیل با گذشت زمان و به موازات گسترش فعالیتهای اقتصادی و افزایش پیچیدگی آن هدف ها و روشهای حسابداری برای جوابگویی به نیازهای اطلاعاتی توسعه یافته است.از سوی دیگر انجام سرمایه گذاری یکی از مواد ضروری و اساسی در فرایند رشد و توسعه اقتصادی کشور است.

 

 

  • قابلیتها و توانمندی های حرفه ا ی فارغ التحصیلان:بکارگیری اصول و استانداردهای حسابداری و توانایی انجام عملیات حسابداری مرتبط-طراحی و اجرا و پیاده سازی سیستم های حسابداری-شناخت حسابداری مالی و حسابداری بهای تمام شده و حسابرسی پیشرفته و سیستم های حسابداری-اجرای حسابداری موسسات بازرگانی و خدماتی و مشارکت در تهیه صورت های مالی اساسی-انجام امور مالی حسابداری شرکتها و مشارکت در تهیه صورت های مالی اساسی

 

  • مشاغل قابل احراز:

کارشناس حسابداری

کارشناس مسئول هزینه ها و وصول درآمد ها

حسابداری شرکتهای زنجیره ای و شعب

حسابدار شرکتهای هولدینگ

حسابداری شرکتهای تلفیقی

حسابداری موسسات بانکی و بیمه ای