دانشگاه گلرنگ ماموریت دارد به عنوان یک دانشگاه کارآفرین با حضور قوی خود در حوزه های استارت آپی و دانش بنیان و نقش آفرینی فعال در عرصه های کارآفرینی و کسب و کار از طریق جذب حداکثری دانشجویان و فارغ التحصیلان در کسب و کارهای متعلق به خود، کارآفرینی و اشتغال را به بخش لاینفک کارراهه دانشجویان و تمایز فعالیت های آموزشی و پژوهشی و کارآفرینی خود تبدیل نماید.

درباره ما

دانشگاه گلرنگ ماموریت دارد به عنوان یک دانشگاه کارآفرین با حضور قوی خود در حوزه های استارت آپی و دانش بنیان و نقش آفرینی فعال در عرصه های کارآفرینی و کسب و کار از طریق جذب حداکثری دانشجویان و فارغ التحصیلان در کسب و کارهای متعلق به خود، کارآفرینی و اشتغال را به بخش لاینفک کارراهه دانشجویان و تمایز فعالیت های آموزشی و پژوهشی و کارآفرینی خود تبدیل نماید.


ماموریت ما، پیشرو بودن درحوزه ی کارآفرینی و توسعه کسب وکار و تربیت کارآفرینان واجد صلاحیت است. ما در تلاشیم از طریق ایجاد و شبکه سازی بین کسب و کارهای ملی و بین المللی، استعدادهای جوان کشور را جهت حضور در عرصه های ملی و بین المللی کارآفرینی و کسب وکار جذب نموده و پرورش داده و به عنوان یک دانشگاه کارآفرین، در ایجاد، مدیریت و راهبری کسب وکارهای پیشرو و موفق استارت آپی و دانش بنیان شاخص و متمایز باشیم.