چشم انداز ما برای افق 1404

تبدیل شدن به اولین دانشگاه کارآفرین از طریق راه اندازی و راهبری کسب وکارهای نوین وپیشتاز در ایران است .
تبدیل شدن به اولین مرکزآموزش علمی-کاربردی کارآفرین (اولین دانشگاه کارآفرین )کشور که به خاطر راه اندازی ، مالکیت وتوسعه ی کسب وکارهای استارت آپی ودانش بنیان و ایجاد اشتغال و کارآفرینی پایدار برای دانشجویان و فارغ التحصیلان خود دارای شهرت واعتبار ویژه می باشد . ما در پی آن هستیم تا امکان کاربرد آموزه های کارآفرینی را به طور کامل و دقیق در فضای کسب وکارهایی که خود ایجاد ومدیریت می کنیم ، محقق ساخته و با این صفت در بین ذی نفعان خود شناخته شویم .

3500
تعداد فارغ التحصیلان
85
تعداد اساتید
1250
تعداد دانشجویان
20
تعداد رشته ها
 • ارزشهای کاری که بایدتوسط همکاران دانشگاه درامور و رفتارهای روزانه آنهارعایت شود
 • کارآفرینی وتوسعه کسب وکارها
 • یادگیری، نوآوری و بهبود عملکرد
 • رشد و توسعه ی مداوم
 • نتیجه گرایی وپاسخگویی
 • انجام مسئولیت های اجتماعی
 • بهبود مستمر
 • رعایت اصول کیفیت وبهره وری
 • کارتیمی و مشارکت گروهی
 • اهداف استراتژیک دانشگاه

برای تحقق چشم انداز فوق ، اهداف استراتژیک دانشگاه به شرح زیر اعلام می گردد :

 • حضور درحوزه های کارآفرینی وکسب وکار

یعنی کارآفرینی دانشگاه در زمینه راه اندازی ومدیریت کسب وکارهای واقعی ومجازی

 • رشد کمی وکیفی آموزش های رسمی

یعنی توسعه وتقویت آموزش های رسمی زیر نظر دانشگاه جامع علمی – کاربردی

 • رشد کمی وکیفی آموزش های غیر رسمی

یعنی ، تقویت آموزش های غیر رسمی دانشگاه

 • ارتقاء وبهبود برنددانشگاه

یعنی آشنایی و ارتقای برند و محبوبیت دانشگاه بین علاقمندان وذی نفعان

 • انتظارات استراتژیک ومهم از دانشگاه

تبدیل شدن به دانشگاه کارآفرین و بهبود  فعالیت های آموزشی و پژوهشی بر محور آن مهم ترین انتظارات از دانشگاه گلرنگ است .

دراین زمینه انتظارات استراتژیک از دانشگاه گلرنگ را می توان به شرح زیر اعلام کرد :

الف-  انتظارات کارآفرینی  از دانشگاه

 • کارآفرینی وتوسعه ی کسب وکارهای استارت آپی و زود بازده ودانش بنیان باامکان رشد سریع وسرطانی
 • مدیریت و شبکه سازی در بین کسب وکارهای کوچک و متوسط و رشد وارتقای آنها در قالب شبکه ها و هلدینگ های کسب وکار وکارآفرینی
 • تولید وتجاری سازی ایده ها و علوم و دانش کاربردی در حوزه ی کارآفرینی وکسب وکار
 • تبدیل شدن به هاب کسب وکارهای استارت آپی ودانش بنیان درایران
 • تبدیل شدن به دانشگاهی کارآفرین وپیشرو درحوزه ی تربیت وبه کار گیری نیروی انسانی ماهر وکارآزموده
 • راه اندازی ، تاسیس ومدیریت کسب وکارهای استارت آپی ودانش بنیان
 • تبدیل شدن به هاب استارت اپی کشور

ب- انتظارات آموزشی وپژوهشی از دانشگاه

 • ارتقای مهارت ها وتوانمندی های کاربردی وکارآفرینی دانشجویان وفارغ التحصیلان
 • جذب حداکثری فارغ التحصیلان دانشگاه در کسب وکارهای متعلق به دانشگاه
 • انجام آموزش ها و پژوهش های کاربردی در حوزه های مختلف کسب وکار
 • افزایش حداکثری کمی و کیفی دانشجویان رسمی
 • افزایش نسبت دانشجویان آزاد به کل دانشجویان
 • افزایش سهم آموزش های مجازی به کل آموزش ها
 • ارایه خدمات آموزشی به افراد و سازمان ها

 

 

 • ماموریت وحوزه ی کاری دانشگاه

مرکز آموزش علمی کاربردی گروه صنعتی گلرنگ ماموریت دارد به عنوان یک دانشگاه یک کارآفرین با حضور قوی درعرصه های کارآفرینی وکسب وکار و با استفاده از مدل های کسب وکار نوین وکاربردی کارآفرینی  از طریق جذب حداکثری دانشجویان و فارغ التحصیلان در کسب وکارهای متعلق به  خود ، کارآفرینی واشتغال را به بخش لاینفک کارراهه دانشجویان و تمایز امور آموزشی وپژوهشی خود تبدیل نماید .

ماموریت ما ، پیشرو بودن درحوزه ی کارآفرینی و توسعه کسب وکار و تربیت کارآفرینان واجد صلاحیت است .

ما درتلاشیم از طریق ایجاد و شبکه سازی بین کسب وکارهای ملی و بین المللی ،  استعدادهای جوان کشور را جهت حضور در عرصه های ملی و بین المللی کارآفرینی و کسب وکار پرورش داده و به عنوان یک دانشگاه کارآفرین ، در ایجاد، مدیریت و راهبری کسب وکارهای پیشرو و موفق استارت آپی و دانش بنیان شاخص و متمایز باشیم . دراین زمینه ما استارت آپ های مبتنی بر فن آوری اطلاعات ( در فضای واقعی ومجازی) را که کسب وکاری مقیاس پذیر و دارای مدل تجاری پایدار  ، با اکوسیستم بزرگ برپایه فن آوری وعلوم دانش بنیان بوده و در پی تامین نیازهای تکراری تعداد بسیاری زیادی از اعضای جامعه با روشی موثر وآسان  و با قابلیت درآمد زایی چندین برابری می باشند را مد نظر داریم .

مخاطبین  وذی نفعان ما عبارتنداز :

 • گروه صنعتی گلرنگ
 • دانشگاه جامع علمی – کاربردی کشور
 • علاقمندان و کارآفرینان مرتبط با موضوعات استارت آپی ودانش بنیان
 • شرکت ها ، سازمان ها و کسب وکارهای مشتاق حضور در شبکه کارآفرینی دانشگاه
 • مدیران وکارآفرینان علاقمند به راه اندازی و توسعه کسب وکارها
 • علاقمندان به تحصیلات رسمی دانشگاهی
 • مشتاقان آموزش های آزاد
 • اساتید و کارشناسان علاقمند به ترویج موضوعات ومباحث کارآفرینی و کسب وکار
 • کارکنان ، روسا و مدیران شرکت ها

 

همکاران ما

بپیوندید به ما